Algemene voorwaarden Join Rijopleidingen

Versie 20-5-2016

 

Verplichtingen Join Rijopleidingen.

1) Dat de les wordt gegeven door gediplomeerde instructeurs, die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.

2) Dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht krijgt van dezelfde instructeur.

3) Dat de leerling iedere les inzage krijgt in zijn/haar vorderingen.

4) Dat een examenaanvraag binnen 2 weken nadat een kandidaat het verschuldigde bedrag van het examen of TTT heeft voldaan wordt aangevraagd.

5) Dat de kandidaat haar/zijn examen of TTT aflegt in hetzelfde voertuig als waarin hij/zij rijonderricht heeft gevolgd of een gelijkwaardig type.

6) Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de les-overeenkomst volledig wordt benut voor het geven van rijlessen.

7) De leerling erop te wijzen dat eventuele medische klachten van de kandidaat kunnen leiden tot een verbod tot het besturen van een motorvoertuig.

8) De leerling te wijzen up het feit dat op grond van de verblijfstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven

9) De leerling erop wijzen op het feit dat, zodra  er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan Join Rijopleidingen hiervan melding moet maken.

 

De leerling is verplicht:

1) Zich te houden aan de datum, tijd en plaats voor de te volgen rijles in de door Join Rijopleidingen gemailde agenda en/of de mondeling gemaakte afspraak. Door Join Rijopleidingen wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen. Bij niet verschijnen op de afgesproken datum, tijd en plaats zonder tijdige afmelding wordt de gehele rijles in rekening gebracht.

2) De volledige lesprijs te voldoen indien hij/zij niet tenminste 24 uur voor aanvang van de rijles, de afgesproken rijles annuleert. Zaterdagen, zondagen evenals erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 24 uur. Afzegging dient tijdens kantooruren van Join Rijopleidingen te gebeuren en dient persoonlijk, via sms/WhatsApp, of telefonisch worden gedaan. Een rijles wordt niet in rekening gebracht bij afzegging om een dringende reden, waaronder wordt verstaan- een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval. ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de 1° en 2° graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister op hetzelfde adres als de leerling staan ingeschreven worden gelijkgesteld aan familieleden in de 1° en 2° graad.

3) Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

4) Zelf zorg te dragen voor het tijdig in bezit zijn van het theoriecertificaat.

5) Het theoriecertificaat en een geldig legitimatiebewijs te overleggen bij aanvang van de TTT of het examen.

6) Eventuele medische klachten die mogelijk het besturen van een motorvoertuig hinderen te melden aan Join Rijopleidingen. Indien de leerling dit nalaat te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Join Rijopleidingen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7) Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling dit nalaat te vermelden kan Join Rijopleidingen niet aansprakelijk worden gesteld.

Betaling:

1) Join Rijopleidingen is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld /administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen,

2} Een les dient voor aanvang van de les contant of via bankbetaling tegen het geldende tarief te worden voldaan.

3) De kosten van noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- of theorieles dienen bij het aflevering direct te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4) Bij aankoop van een pakket dient u voor aanvang van de rijopleiding het gehele cursusgeld te hebben voldaan indien anders schriftelijk is overeengekomen. De termijnen voor termijnbetalingen dienen van te voren worden vastgelegd.

5) Join Rijopleidingen is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet als er sprake is  van een pakket prijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

6) Indien een betaling niet wordt voldaan zal na twee weken een betalingsherinnering volgen.  Indien na 8 dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden zal een 2° betalingsherinnering volgen. Na het verstrijken van de termijn van de 1° betalingsherinnering worden administratiekosten in rekening gebracht. Indien na wederom 8 dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden wordt een incassoprocedure opgestart. Alle uit de incassoprocedure voortvloeiende kosten worden op de leerling verhaald.

7) Indien er sprake is van deelbetalingen wordt het totaal bedrag direct opeisbaar bij het uitblijven van de betalingen zoals schriftelijk is overeengekomen.

8) Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Join Rijopleidingen gerechtigd de les-overeenkomst te ontbinden en de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beéindiging lesovereenkomst

1) Indien een leerling de les-overeenkomst wil beëindigen dient hij/zij dit schriftelijk aan Join Rijopleidingen met opgaaf van reden mede te delen. Met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2) Indien er sprake is van een les-overeenkomst voor een vastgesteld aantal lessen/ periode (pakketopleiding), kan de leerling de les-overeenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende reden zoals vermeld bij verplichting leerling lid2. De leerling heeft recht op restitutie van de vooruit betaalde gelden verminderd met de door Join Rijopleidingen reeds gemaakte kosten plus een rijles en administratiekosten.

3) Indien er geen sprake is van dringende reden heeft de leerling geen recht van restitutie van de door hem/haar reeds betaalde gelden.

4) Indien halverwege een lespakket een leerling gedurende een half jaar na ondertekening van de les-overeenkomst geen enkel contact meer opneemt met de rijschool en de rijschool kan de leerling niet meer bereiken, vervallen al zijn rechten op resterende lessen en overgebleven financiën.

Vrijwaring:

1) Join Rijopleidingen vrijwaart de leerling van kosten voorvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of over-rijding tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van de voorvallen die het gevolg zijn van opzet/of grove schuld van de leerling. alsmede bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden

2) Indien de leerling ondanks zijn of haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorrijtuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Join Rijopleidingen volledig en zal hij eventueel de ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.